top of page

Musée de Tel Aviv

לאה ניקל (1918–2005), כלת פרס ישראל לציור לשנת 1995, נמנית עם עילית האמנות הישראלית.
עבודותיה מהוות נדבך משמעותי בניסוחו המקומי של הציור המופשט הישראלי.
בהתוויית אופן ציור נועז ופורץ דרך, היטיבה ניקל לפתח את שפת הצבע והתחביר הציוריים ולהשרות "קיץ נצחי" על קירות הבית הישראלי.

דימוי מתוך התערוכה "רחוק–קרוב",

חידוש תצוגת האוסף העכשווי:
לאה ניקל, "ציור", 1956 

bottom of page